FAQ

eGMD: Aanpassing van betalingstermijnen en verlengingen

Vanaf 1 januari 2021 is iedere huisarts verplicht om het elektronisch medisch dossier eGMD) te gebruiken en daarbij ook de automatische connectie via MyCareNet. De papieren facturatie is vanaf 1 januari dus niet meer mogelijk. Ook zullen huisartsen een eenmalige toekenning ontvangen van 20 euro per GMD op 28/01/2021 voor elk GMD tussen 1/01/2019 en 30/09/2020.

De betalingen worden als volgt verwerkt:

  • Openen van een GMD voor een patiënt die nog geen GMD heeft

U ontvangt het honorarium binnen 30 dagen na ontvangst van de notificatie als aan de voorwaarden is voldaan (getuigschrift voor verstrekte hulp voor de raadpleging of huisbezoek gegeven aan de verzekeringsinstelling, enz.).

Let op: Als u gedurende het jaar houder wordt van een GMD van een patiënt van een andere huisarts, ontvangt u in dat jaar geen honorarium. Het honorarium wordt tegelijk met de verlengingen voor het volgende jaar betaald.

  • Prolongatie van het GMD

U ontvangt het honorarium tijdens het verlengingsjaar (in februari), op voorwaarde dat er ten minste 1 contact met de patiënt is geweest in 1 van de 2 jaren voorafgaand aan het verlengingsjaar. Dit is geldig voor 2021. In de daaropvolgende jaren wordt de GMD automatisch verlengd indien er in het voorgaande jaar ten minste één contact is geweest, en niet in de laatste 2 jaar. Als er geen contact heeft plaatsgevonden, zult u een nieuwe GMD moeten creëren, op dezelfde manier zoals u een nieuw GMD aanmaakt of overneemt.

Om van ‘contact’ (raadpleging of huisbezoek) te kunnen spreken moet het getuigschrift voor verstrekte hulp, met daarop het nomenclatuurcodenummer voor raadpleging of huisbezoek, bij de verzekeringsinstelling ingediend zijn voor terugbetaling.

Opgelet (28/01/2021): Het is mogelijk dat momenteel niet alle einddata van de GMD's correct zijn in het tabblad "Terugbetaling". Na de wijziging van dit jaar geven de mutualiteiten inderdaad bepaalde einddata niet correct weer. Dit zal in de loop van de maand maart worden rechtgezet, zodra de mutualiteiten de automatische verlengingen voor februari correct hebben uitgevoerd.

Continuïteit van de zorg: GMD toegankelijk voor andere gemachtigde huisartsen binnen éénzelfde groepspraktijk

Wanneer u huisarts en GMD-houder bent binnen één groepspraktijk, breiden binnenkort uw therapeutische relaties (van het type GMD) uit naar de gemachtigde huisartsen die exclusief binnen dezelfde praktijk werken. Dat wil zeggen dat andere gemachtigde huisartsen binnen éénzelfde praktijk automatisch toegang krijgen tot de GMD-gegevens van elkaars patiënten. Zo is de continuïteit van de zorg van de patiënten gegarandeerd, ook bij afwezigheid van een collega-huisarts.

Klik hier voor meer informatie over het eGMD op de site van MyCareNet.

Elektronische facturen opnieuw verzenden

Verlies het overzicht onder 'Te ontvangen' niet uit het oog. Elektronische facturen worden gewoonlijk automatisch verwerkt waardoor één van de volgende acties gebeurt:

  • De factuur werd volledig geaccepteerd en volledig als betaald geregistreerd. -> De factuur zal als betaald worden geregistreerd met een vinkje voor manuele registratie van betaling of automatisch onder 'Afgewerkt' worden geplaatst. 
  • De factuur wordt gedeeltelijk geaccepteerd. -> Enkele attesten worden onder 'Geweigerd' geplaatst aangezien correctie vereist is alvorens deze opnieuw te versturen.
  • De factuur wordt, wegens een te grote foutenmarge, volledig verworpen. -> De factuur zal met bijhorende referentienummers terug te vinden zijn onder 'Te verwerken'. Correcties kunnen worden toegepast indien nodig en de factuur zal opnieuw worden verzonden naar de mutualiteit.
  • De factuur blijft in verwerking staan. -> Een draaiende pijl zal verschijnen om de zending, indien deze nog niet uitbetaald werd, opnieuw te versturen naar de mutualiteit.

Finaliseer een elektronische factuur

Het is mogelijk om de verzendingen af te werken van eFact die reeds door de mutualiteit verwerkt en betaald zijn, maar niet automatisch geregistreerd werden in CareConnect Tarification.

Na verificatie van de betaling door de mutualiteit, kan u deze zending nog manueel afwerken via de tab « Te ontvangen ».

Klik op   rechts van de factuur onder de tab  « Te Ontvangen »

Klik op het vuilbakicoon om een attest te verwijderen of op  om de details van het getuigschrift weer te geven.

Klik daarna op 'Finaliseer' om de zending te finaliseren en te registreren als betaald (= afgewerkt).

Hoe kan u de retrocessie berekening uitvoeren in functie van een percentage en/of gepersonaliseerd forfait voor elk van de handelingen?

U kan de regels voor retrocessie ingegeven in functie van de zorgverstrekker of de nomenclatuurcode via       in de tarificatie instellingen.

Artsen en specialisten met geavanceerde tarificatie kunnen deze optie terugvinden onder de Tarificatie instellingen. Klik op Praktijk instellingen. Ga naar Algemeen.

 

Vroedvrouwen kunnen deze optie terugvinden via Rapporten. Klik daarna op het potloodje bij Configuratie.

Geef het percentage in voor retrocessie per zorgverlener, zowel voor consultatie als voor huisbezoek: 

Het percentage of bedrag bepalen per code: 

Ook de gepersonaliseerde retrocessie is gelinkt aan de geselecteerde zorgverlener.
Via de tab « Rapporten » en door te kiezen voor Retrocessie, kan u voor elke zorgverlener binnen de praktijk de honoraria berekenen.

De berekening kan gebeuren voor een bepaalde periode, per zorgverlener of voor alle zorgverleners van de praktijk. 
Het is mogelijk om een bestand te exporteren met alle details van alle attesten en/of een algemene berekening te doen van de honoraria zonder detail. 

Naar boven ↑

Hoe kan u standaard de derdebetalersregeling voor technische handelingen toepassen?

Het volstaat om hiervoor de optie « Technische handelingen gaan ten koste van de mutualiteit » aan te vinken in de tarificatie instellingen:

 

Alle technische handelingen zullen dus standaard als derde betaler worden afgerekend. Andere prestaties zullen ten laste van de patiënt of de mutualiteit zijn naargelang het statuut van de patiënt. 
Het is eveneens mogelijk om te bepalen dat alle prestaties (consultaties, huisbezoeken, technische handelingen…) standaard als derde betaler worden gefactureerd: 

Alle attesten zullen dus altijd voor rekening van de mutualiteit worden opgemaakt, onafhankelijk van het statuut van de patiënt: 

Naar boven ↑

 

Prestaties voor rekening van de patiënt en mutualiteit op één attest 

U hebt de mogelijkheid om voor eenzelfde patiënt op hetzelfde e-GVVH een eFact en een eAttest aan te maken voor hetzelfde contact.
(bv.: bij hetzelfde contact de consultatie aanrekenen via eAttest aan de patiënt en een technische handeling via eFact aan de mutualiteit).

Tijdens de tarificatiesessie kan u de bestemmeling (patiënt of mutualiteit) voor elke code aanduiden:

Als u op bewaar klikt, zal het eAttest (voor rekening van de patiënt) worden aangemaakt.  
Onmiddellijk hierna zal een tweede tarificatiesessie geopend worden voor het eFact gedeelte, dat u eveneens dient te bewaren. 
Er worden 2 verschillende attesten aangemaakt voor dezelfde patiënt, met dezelfde datum en tijdstip:  

 

Naar boven ↑

 

Hoe kan het remgeld aan een instelling gefactureerd worden?

Bv.: bij een bezoek aan een woonzorgcentrum kan u het terug te betalen gedeelte aan het ziekenfonds factureren en het remgeld rechtstreeks aan het woonzorgcentrum factureren

Het is nodig om in het dossier van de patiënt aan te duiden aan welke instelling gefactureerd dient te worden: 
Dubbelklik op de « 3 »  om naar de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt te gaan:

Klik op Creëer:

Een zoekopdracht uitvoeren en aangeven aan welke instelling gefactureerd moet worden (privé, beroepsmatige verzekering, OCMW) en vervolgens deze informatie bewaren in het dossier van de patiënt: 

Bij het aanmaken van het attest geeft u de instelling aan die de betaling van het remgeld op zich zal nemen (standaard zal de patiënt zijn aangeduid): 

Pas wanneer een instelling gelinkt is met de patiënt zal deze selectie toegevoegd kunnen worden. Zoniet, dan zal de selectie automatisch terug op Patiënt springen.

Facturen voor rekening van een instelling dienen uitgeprint te worden. Elektronische facturatie is dus niet van toepassing voor deze prestaties.

Onderstaand icoon verwijst door naar het aanmaken van een nieuwe factuur. Kies hier voor 'Andere'. Na aanmaak zal de factuur onder Te ontvangen terug te vinden zijn.

Klik open en klik op onderaan op Print facturen en getuigschriften om deze uit te printen.

De standaard pdf-viewer op de computer zal openen:

Naar boven ↑

 

Toegang tot de tarificatie voor het secretariaat activeren

Een CareConnect gebruiker kan toegang verleend worden tot de tarificatiemodule via volgende stappen:
1. Ga via het tandwiel rechts bovenaan naar Overzicht onder de titel Gebruikersbeheer.
2. Klik de gebruiker aan.
3. Rechter muisklik op de gebruiker.
4. Wijzig (of rechts onderaan op het potloodje).


5. Klik op de knop Rechten aanpassen.
6. Vink 'Tarificatie' aan en klik op Bewaar.

Opgelet, enkel iemand met beheerdersrechten kan het Gebruikersbeheer openen.

Naar boven ↑

Hoe worden memocodes in functie van materiaal of administratieve forfaitaire facturatie aangemaakt en toegepast?

Via de tarificatieinstellingen hebt u toegang tot de memocodes door op het « potlood » te klikken (5):

Klik op « nieuw » (7) om een nieuwe combinatie van codes aan te maken:

Geef een code en een beschrijving in (8) om de combinatie van code makkelijker terug te vinden bij het aanmaken van een attest.
Vink « gegroepeerd op » (9) aan en bewaar.

Bij het aanmaken van een attest kan u de code gemakkelijk oproepen door de eerste letters in te geven in het zoekveld bij «Code» of «Omschrijving» :

 

Naar boven↑

Hoe kan u gepersonaliseerde herinneringsbrieven voor patiënten of instellingen aanmaken?

U kan volledig personaliseerbare sjablonen voor herinneringsbrieven aanmaken door te klikken op « Nieuwe herinneringssjabloon »:

Elk sjabloon voor een herinneringsbrief kan worden afgedrukt, gedupliceerd, gewijzigd en verwijderd :

Klik op het potloodje om toegang te hebben tot de inhoud van de brief. Alle velden zijn personaliseerbaar.

Ga met de cursor over  « i » om bijkomende informatie te bekijken

Ga met de cursor over het foto-icoon om te zien waar de informatie zich bevindt op de facturen :

Het is mogelijk om deze herinneringsbrieven te activeren en te personaliseren:

  • Als u hebt bepaald dat de facturen op naam van de praktijk worden gemaakt, kan u de gegevens voor de herinneringsbrieven aanpassen via de praktijkinstellingen: 

  • Als u hebt bepaald dat de facturen op naam van de zorgverlener worden gemaakt, kan u de herinneringsbrieven bewerken via de zorgverlenerinstellingen, nadat u het vakje « Gebruik de factuurinstellingen van de zorgverlener » hebt aangevinkt:

Nadat u de verschillende parameters hebt ingesteld kan u gemakkelijk herinneringsbrieven aanmaken:

In het volgende scherm kan u de betrokken zorgverlener kiezen en het aantal dagen vertraging vanaf wanneer een herinnering dient te worden verstuurd. U kan er ook voor kiezen om de herinneringsbrieven naar Helena te versturen:

Naar boven ↑

 

Hoe kan u uw eigen tarieven configureren

Via de tarificatieinstellingen kunt u de bedragen bepalen voor elke nomenclatuurcode die u gebruikt:
Klik op het potloodje om naar de lijst met nomenclatuurcodes te gaan:

 

Zoek de code op waarvan u het bedrag wil aanpassen en wijzig het aangeduide officiële bedrag:

De code wordt nu als aangepast beschouwd en er verschijnt een vuilbakje om deze wijziging ongedaan te kunnen maken:

Via de filter kan u alle codes bekijken, zowel de officiële als de aangepaste.

Na de aanpassing van de tarieven, is het mogelijk om te bepalen welke bedragen zullen worden voorgesteld bij het aanmaken van een attest: officiële bedragen of aangepaste:

Bewaar uw keuze.

Bij het aanmaken van een attest, kan u nog steeds het tarief selecteren: vink « officiële prijzen » of « praktijk prijzen » aan:

 

Naar boven ↑

 

Pages